X

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

پزشکان بیمارستان عرفان نیایش

دکتر   سعید حسینی

داخلی

دکتر  عیسی صمدائی

داخلی

دکتر امیرمسعود کاظمی

داخلی

دکتر علی جمشیدی فرد

داخلی

دکتر فرحناز ترابی

داخلی

دکتر فرحناز صفایی

داخلی

دکتر لیلا دهقان

داخلی

دکتر محسن صادقی

داخلی

دی ان ان