X

تقویم آموزشی آقای دکتر فروزان نیا

تقویم آموزشی گروه جراحی قلب

ردیف

عنوان آموزشی

تاریخ و ساعت

سخنران

گروه هدف

محل برگزاری

1

آناتومی کاربردی سیستم قلبی – عروقی

13/2/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

2

فیزیولوژی کاربردی سیستم قلبی – عروقی

20/2/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S CCUها

سالن اجتماعات

3

اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه اول)

27/2/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

4

اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه دوم)

3/3/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

5

اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه سوم)

10/3/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

6

اختلالات همودینامیک               (جلسه اول)

17/3/99

8-9

 

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

7

اختلالات همودینامیک

(جلسه دوم)

24/3/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

8

اختلالات همودینامیک

(جلسه سوم)

31/3/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

9

داروهای اینوتروب، وازوپرسور و   وازودیلاتور تزریقی

7//994

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

10

حفاظت از خون و انتقال خون و     فرآورده های خونی

14/4/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

11

آریتمی های قلبی

21/4/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

12

بالون پمپ داخل آئورتی (IABP)

28/4/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

ردیف

عنوان آموزشی

تاریخ و ساعت

سخنران

گروه هدف

محل برگزاری

13

پیس میکر موقت و دائم

4/5/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

14

جراحی های دریچه قلب

11/5/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

15

جراحی عروق کرونر

25/5/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

16

جراحی اندووسکولار

1/6/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

17

ترمیم و جایگزینی دریچه های قلب     از طریق کاتتر

15/6/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

18

جراحی های نارسائی قلب

22/6/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

19

جراحی های بیماری های مادرزادی قلب

29/6/99

8-9

 

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

20

بیمارستان هوشمند

5/7/99

8-9

استاد آقای دکتر فروزان نیا

بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها

سالن اجتماعات

 
دی ان ان