X

ترخيص و دريافت مدارک پزشکی

راهنمای ترخيص و دريافت مدارک پزشکی

مسئول واحد مدارک پزشکی: خانم قرقچیان

مسئول واحد ترخیص: آقای فرشید جزی

تلفن تماس با واحد مدارک پزشکی:49796257

تلفن تماس با واحد ترخیص:49796283

 


جهت ورود به سامانه نوبت دهی آنلاین دریافت مدارک پزشکی لطفاً کلیک نمایید.

 

توجه: 

صورتحساب بیمار فقط یک نوبت صادر می گردد. 

شرکت های بیمه از قبول صورتحساب المثنی خودداری می کنند لذا در حفظ و نگهداری صورتحساب خود کوشا باشید.

 

مراجعین محترم،

لطفا لیست موارد خارج از تعهد بیمه را از واحد مدارک پزشکی تهیه و جهت دریافت مدارک خود 10 روز پس از ترخیص با شماره تلفن 49796388 و 49796257 (واحد مدارک پزشکی) تماس گرفته و پس از هماهنگی با این واحد با بهمراه داشتن اصل صورتحساب جهت دریافت مدارک پرونده در زمانبندی تعیین شده مراجعه نمایید.

  • شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 14:00
  • پنج شنبه ها از ساعت 8:00 الی 12:00

 

جهت مراجعه به مراکز بیمه های درمانی به موارد زیر توجه فرمایید:

در صورت پرداخت هزینه های بیمارستانی به صورت آزاد، شما می توانید با مراجعه به مراکز بیمه های پایه (تامین اجتماعی / خدمات درمانی) و تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی) هزینه خود را از بیمه های طرف قرارداد دریافت کنید.

  • در صورت قرارداد همزمان با بیمه تکمیلی و بیمه های پایه
    • در صورتی که بیمه پایه شما تامین اجتماعی است، بعد از تحویل مدارک بیمه از مدارک پزشکی بیمارستان، یک نسخه کامل از پرونده کپـی گرفته و به بیمه تامین اجتماعی مراجعه نموده، اصل مدارک را تحویل بیمه تامین اجتماعی داده و کپی های گرفته شده را در همان شعبه کار گزاری بیمه تامین اجتماعی مهر برابر اصل زده سپس بعد از واریزی تامین اجتماعی به حساب بیمه شده ، فیش واریزی و مدارک برابر اصل شده را تحویل بیمه تکمیلی خود دهید.
    • در صورتی که بیمه پایه شما خدمات درمانی است، بعد از تحویل مدارک بیمه از واحد مدارک پزشکی بیمارستان، یک نسخه کامل از پرونده کپی گرفته، اصل مدارک را تحویل بیمه خدمات درمانی داده، کپی های گرفته شده را نزد خود نگه دارید تا زمانی که بیمه خدمات درمانی سهم خود را پرداخت نماید، بعد از این مرحله کپی پرداختی (چک یا حواله) را به همراه کپـی های گرفته شده تحویل بیمه تکمیلی خود بدهید.

 

  • در صورتی که فقط با بیمه های پایه قرارداد دارید:

کل مدارک را به بیمه های پایه (تامین اجتماعی/خدمات درمانی) تحویل دهید.

 

مراجعین محترم توجه داشته باشید، تنها واحد مجاز به اخذ هزینه از بیمار و یا همراه، واحد صندوق بیمارستان عرفان نیایش می باشد.

 

 

دی ان ان