X

گروه پرستاری بیمارستان عرفان نیایش

گروه پرستاری بیمارستان عرفان نیایش
امکانات درمانی / خدمات پرستاری و درمانی / گروه پرستاری

گروه پرستاری بیمارستان عرفان نیایش

 
مترون
 

سرکار خانم معصومه مسگرپور امیری

 
سوپروایزر

 

سیمین قربانی | اشرف فصاحت| کتایون عابدی | یسرا حسینی زاده

 

شیرین رجبی | محمدجواد ابوطالبی | سعیده قلی نژاد | نیلوفر عبدا..زاده | آرمین رشیدیان

 

نسرین حاتمی | پروانه خالقیان | مسلم حیدری |منیره میر شکار |فاطمه کردبچه 

 

 سرپرستار

 

آزیتا عرفانیان | سمیه فردانش| مریم موذنی | بهیره نظری          

 

| الهه محمد | شیوا احمدی | الهام کیومرثی | بهنام محمدی | میثم رازیانی

 

الهام ابراهیمی| هدایت ا.. یاری | فاطمه توکلی  | پریسا کاکاوند | علیرضا پاینده‌فخر | هلیا حلاوی

 

| سیما حسین زاده |لیلا حاتمی| فرحناز قهرمانلو |سیده سپیده عسگری | محمد زارعی |فروزان فتاحی|محبوبه اخلاصی | پریناز رحیم |

 

وظایف عمومی پرستاری
وظایف عمومی پرستار با هدف کمک به مددجو / بیمار جهت حفظ، بازیابی و ارتقاء سطح سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در بیمارستان عرفان نیایش در تمامی سطوح مراقبتی ممتنی است بر
 • رعایت اخلاق حرفه ای
 • رعایت منشور حقوق مددجو / بیمار
 • توجه به آموزه های دینی ، فرهنگی و معنوی
 • کاربرد فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی
 • برقراری ارتباط موثر حرفه ای و بین حرفه ای با تاکید بر فرهنگ کار گروهی و تامین مراقبت های موثر، کارآمد و در دسترس آحاد جامعه 
 • جلب اعتماد، اطمینان مددجو و خانواده ی وی و تامین ایمنی همه جانبه بیمار 
 
وظایف پرستار در دو حوزه ی همکاری با مدیریت و ارائه مراقبت جامع به شرح زیر می باشد
 
الف: همکاری با مدیریت بخش در جمع آوری و گزارش اطلاعات:
 • شاخص های کمی و کیفی منابع انسانی، تجهیزات مصرفی/ سرمایه ای، دارو، محیط فیزیکی و وقایع و حوادث بخش
 • مشکلات مددجویان/ بیماران و کارکنان
 • کیفیت ارائه مراقبت
 • موارد ایمنی و خطا
 
ب: ارائه مراقبت ایمن، مطلوب و اخلاقی براساس فرآیند پرستاری:
 • شناسایی و پذیرش مددجو/ بیمار
 • معرفی خود به مددجو/ بیمار
 • آشناسازی مددجو/ بیمار با محیط
 • بررسی وضعیت سلامت بیمار / مددجو (شرح حال و معاینه فیزیکی)و ثبت در پرونده کاغذی
 • تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بیمار / مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری 
 • تحویل بیمار بر بالین، بخش و تجهیزات بر اساس دستورالعمل و گزارش اقدامات انجام شده و پیگیری های  مراقبتی / درمانی در پایان شیفت 
 
ج: برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و الویت ها و ثبت در پرونده:
 • حفظ توانایی های مددجو و ارتقاء سطح سلامت در همه ابعاد آن 
 • اجرای دستورات پزشکی با انجام مراحل چک و کنترل پرونده، اجرا و ثبت کامل در پرونده مانند کنترل و ثبت علائم حیاتی
 • تامین نیازهای اکسیژن رسانی و تهویه (تمرینات تنفسی، باز نگه داشتن راه هوایی، اکسیژن درمانی، 
 • بررسی نتایج پاراکلینیکی و تشخیص موارد بحرانی و اطلاع به موقع به پزشک معالج
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت و ارائه گزارش به سرپرستار و پزشک معالج و همکاری در انجام پروسیجرهای مورد نیاز با پزشک مربوطه
 • نظارت بر تامین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی مددجو، سوند گذاری معده، گاواژ، تغذیه کام  وریدی و انجام مراقبتهای لازم
 • نظارت بر تامین نیازهای دفعی مددجو و اجرای سوندگذاری مثانه، شست و شوی مثانه، مراقبت از سوند و درن ها و مراقبت از استومی ها
 • نظارت بر تامین بهداشت فردی مددجو
 • نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار (حرکت در تخت ، خروج از تخت، انتقال به ویلچر، تغییر بررسی مددجو / بیمار به منظور حفظ تعادل الکترولیت ها، کنترل و ثبت جذب - دفع 
 • مراقبت از سیستم پوستی: ارزیابی خطر زخم فشاری و انجام اقدامات پیشگیرانه، مراقبت از انواع زخم و بخیه 
 • کنترل و ثبت سطح هوشیاری بیمار و برقراری تحریکات محیطی مناسب و مراقبت از بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری 
 • مراقبت و توجه به بهداشت روان مددجویان / بیماران
 • ایجاد شرایط مناسب جهت تامین نیازهای اعتقادی، معنوی و مذهبی بیمار/مددجو 
 • حفظ و ارتقای کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیتهای روزمره زندگی با همکاری و مشارکت تیم توانبخشی و توانمند سازی بیمار از طریق مشارکت فعال در تصمیم گیریهای مراقبتی 
 • اجرای دستورات دارویی: تزریقی (جلدی، زیر جلدی، داخل جلدی، وریدی، عضلانی و واکسیناسیون)
​،استنشاقی، خوراکی، قطره ها، پماد ها، پچ های دارویی و داروهای واژینال و رکتال 
 • انجام انفوزیون مایعات وریدی و ترانسفوزیون خون و فرآورده های آن 
 • همکاری در انجام اقدامات تشخیصی، مراقبتی و درمانی
 • انجام انواع نمونه گیری ها و کشت (شرایط اورژانس)
 • آتل گیری، کشش پوستی
 • انجام اقدامات اولیه احیای قلبی ریوی تا حضور تیم احیا و مشارکت در احیای پیشرفته بر اساس وظایف محوله
 • مشارکت و همراهی در انتقال بین بخشی بیمار، نظارت و مراقبت از وضعیت وی در حین انتقال و مدیریت درد بیمار / مددجو و انجام اقدامات الزم جهت کاهش آن بر اساس دستور پزشک و تشخیص های پرستاری
 • رعایت استانداردهای ایمنی ابلاغی مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و اعتباربخشی و همچنین انجام اقدامات درمانی و مراقبتی مبتنی بر استانداردهای ایمنی وثبت وقایع ناخواسته در صورت بروز در پرونده بیمار
 • انجام اقدامات مناسب پرستاری جهت تامین ایمنی مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی 
 • ​  ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل (با توجه به نوع عمل مددجویان)
 • مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده وی و نظارت بر امر مراقبت از جسد مطابق موازین شرعی
 • شرکت و همراهی با پزشک در ویزیت مددجو / بیمار، گزارش اقدامات انجام شده ، مشاهدات و پاسخ های مددجو در جهت تعیین خط مشی درمانی و مراقبتی مناسب 
 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده در فرم های مصوب و پرونده مددجو / بیمار 
 • راهنمایی و مشاوره به مددجو/ بیمار در خصوص نحوه مراقبت از خود و در صورت لزوم ارجاع 
 • آماده سازی، ارایه توضیحات و آموزش مددجو/ بیمار جهت ترخیص، پی گیری و ارائه خدمات پرستاری در منزل پس از ترخیص با هماهنگی واحد پرستارخصوصی بیمارستان
 • توجه و اقدام به آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما، نور و سرو صدای محیط بستری بیمار و تامین 
شرایط استراحت بیماران و در صورت لزوم هماهنگی با سایر واحدها نظیر تاسیسات به صورت مستقیم یا از طریق سوپروایزر بالینی
 
د: وظایف مربوط به آموزش / پژوهش نوآوری/ اعتباربخشی:
1-توانمند سازی و رشد حرفه ای همکاران از طریق شرکت  در برنامه های آموزش ضمن خدمت، آموزش مداوم و توسعه علم به منظور تمدید مداوم کسب پروانه صلاحیت حرفه ای 
2-مشارکت در تدوین خط مشی های بهداشتی، مراقبتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت مراقبت 
های پرستاری
3-مشارکت در بهبود و یا ارتقاء استانداردهای اعتبار بخشی و برنامه های بهبود کیفیت
4-کسب مهارتهای لازم در رابطه با فناوری های روز و کار با انواع نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط با 
مراقبت
5-شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیتها و حوادث غیر مترقبه
6-انجام اقدامات ضروری جهت پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
7-نیاز سنجی آموزشی، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش به بیمار، خانواده و جامعه به منظور تامین، 
حفظ و ارتقاء خود مراقبتی
8-همکاری با اعضای تیم سلامت جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از هم
فکری و همیاری و مشارکت جامعه و فرد.
9-شناسایی بیماران در معرض آسیب (زخم بستر و سقوط)و انجام اقدامات پیشگیری و مراقبتی مبتنی بر 
شواهد
10-استفاده از سامانه HIS (سیستم کسرا) جهت ثبت برنامه کاری و سایر امکانات موجود در سامانه
 
مهارتهای فنی پرستاران در بخش های ویژه و اورژانس:
 • ارزیابی کامل بیمار و کنترل وضعیت تنفس، قلب و عروق، هوشیاری، تغذیه و ...
 • برقراری ارتباط مناسب و موثر با خانواده، بیمار و ارتباط با بیماران دچار اختالالت اضطرابی
 • مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک
 • مانیتورینک تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری و تشخیص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام
           اقدامات الزم جهت رفع آنها
 • مدیریت راه هوایی
 • بررسی راههای دستیابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن و برقراری راه وریدی مناسب
 • برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگوالر خارجی
 • انجام نمونه گیری خون شریانی در صورت لزوم و تفسیر نتایج آن
 • لوله گذاری تنفسی در صورت لزوم
 • انتقال ایمن بیماران و مصدومین
 
وظایف پرستار متخصص اورژانس در واحد تریاژ به شرح ذیل می باشد:
 • اطمینان از عملکرد صحیح وسایل و تجهیزات اتاق تریاژ
 • رزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در بیماران با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده
 • ارزیابی سیستماتیک و سریع (ثانویه) برای شناسایی کلیه ی آسیبهای احتمالی تمامی مراجعین به تریاژ
 • ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
 • برآوردن نیازهای فوری بیمار
 • قراردادن بیمار در یکی از سطوح تریاژواعالم کداحیا در صورت نیاز
 • بررسی مجددومتناوب بیماران
 • تکمیل فرم تریاژ
 • برقراری ارتباط مناسب و موثر با خانواده بیماران در اتاق انتظار و اطالع وضعیت بیماران به آنها
آموزش پرستاری

1400.03.25 - مروری بر شاخص های اورژانس بیمارستانی - ویرایش دوم

جهت دانلود فایل با موضوع مذکور کلیک کنید

-------------------------------------------------------------------------

دی ان ان