X

آموزش پرستاری - پرسنل

تقویم آموزشی بیمارستان عرفان نیایش سال 1401

تقویم آموزشی بهار

ردیف

عنوان

گروه هدف

مدرس

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

روز جهانی هموفیلی

گیرندگان خدمت

آقای دکتر سمیعی

28/01/1401

8-10

سالن اجتماعات

2

آشنايي برگه ايمني مواد شيميايي / MSDS/ نحوه پوشیدن و تعویض وسایل حفاظت فردی و موارد استفاده

کادر درمان

خانم درویش زاده

2/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

3

آشنایی با حریق و روش استفاده از تجهیزات آتش نشانی

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

3/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

4

روز جهانی پیشگیری از مالاریا

گیرندگان خدمت

آقای دکتر سمیعی

6/02/ 1401

8-10

سالن اجتماعات

5

کنترل استرس

کلیه کارکنان

خانم

7/02/ 1401

8-10

سالن اجتماعات

6

روز جهانی بهداشت حرفه ای

گیرندگان خدمت

خانم درویش زاده

8/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

7

اصول و مباحث بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

10/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

8

کنترل عفونت مباحث و مبانی

کادر درمان

خانم حسینی زاده

13/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

9

روز جهانی ماما

گیرندگان خدمت

آقای دکتر آذرگون

15/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

10

منشور حقوق بیمار (اصول و مبانی گیرندگان خدمت)

کلیه کارکنان

خانم قربانی

17/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

11

ACLS

سرپرستاران/پرستاران

خانم فلسفی

20/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

12

ایمنی(داروهای مولتی دوز – انواع خطا و نحوه گزارش دهی )

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

24/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

13

روز جهانی پارکینسون

گیرندگان خدمت

آقای دکتر بهرامی

26/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

14

روز جهانی فشارخون

گیرندگان خدمت

غربالگری در لابی

27/02/1401

8-10

غربالگری در لابی

15

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

27/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

16

تفسیر Chest X-RY

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

30/02/1401

8-10

سالن اجتماعات

17

روز جهانی MS

کلیه کارکنان

 

6/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

18

کنترل استرس

کلیه کارکنان

 

8/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

19

تفسیر Chest X-RY

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

10/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

20

  روز جهانی بدون دخانیات

گیرندگان خدمت

آموزش در لابی

10/03/1401

8-10

آموزش در لابی

21

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

11/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

22

 

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

13/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

23

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

17/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

24

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

19/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

25

ایمنی (پیشگیری از سقوط)

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

21/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

26

اصول رفتاری

کلیه کارکنان

خانم قربانی

24/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

27

روز جهانی اهداء خون

گیرندگان خدمت

آموزش در لابی

24/03/1401

8-10

آموزش در لابی

28

بدو ورود

پرسنل جدید الورود

تیم آموزش

26/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

29

هموویژلانس

سرپرستاران /پرستاران

آقای دکتر بلالی

31/03/1401

8-10

سالن اجتماعات

 
 

تقویم آموزشی پائیز

ردیف

عنوان

گروه هدف

مدرس

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

روز جهانی قلب

کلیه کارکنان

خانم فلسفی

2/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

2

روز جهانی بهداشت محیط

گیرندگان خدمت

خانم قیاسوند

4/07/1401

8-10

آموزش در لابی

3

NRP

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ادراکی

5/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

4

روز جهانی هاری

گیرندگان خدمت

خانم حسینی زاده

6/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

5

بهداشت حرفه ای

کلیه پرسنل

خانم درویش زاده

8/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

6

ECG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

10/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

7

گیرندگان خدمت

کلیه کارکنان

خانم قربانی

15/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

8

روز جهانی کودک

گیرندگان خدمت

خانم نظری

16/07/1401

8-10

داخل بخش

9

ایمنی( دارو ها با الفاظ و اشکال مشابه LASA)

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

16/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

10

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

19/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

11

بدو ورود

پرسنل جدید الورود

تیم آموزش

21/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

12

کنترل استرس

کلیه کارکنان

خانم

23/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

13

روز جهانی سلامت روان

گیرندگان خدمت

خانم ذوالفقاری

24/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

14

هفته سلامت زنان

گیرندگان خدمت

خانم عرفانیان

24/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

15

روز جهانی پوکی استخوان

گیرندگان خدمت

آقای دکتر ریحانی

28/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

16

ونتیلاتور

سرپرستاران/پرستاران

 

28/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

17

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

30/07/1401

8-10

سالن اجتماعات

18

بهداشت حرفه ای

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

6/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

19

گیرندگان خدمت

کلیه کارکنان

خانم قربانی

7/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

20

روز جهانی پسوریازیس

کلیه کارکنان

 

7/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

21

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

10/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

22

ABG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر رحیمیان فر

 

8-10

سالن اجتماعات

23

ایمنی (داور ها ی هشدار بالا )

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

14/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

24

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

17/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

25

ECG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

18/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

26

اورژانس های مامایی

سرپرستاران/پرستاران

خانم عرفانیان

20/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

27

روز جهانی دیابت

کلیه کارکنان

آقای دکتر رجبی

23/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

28

هموویژلانس

سرپرستاران /پرستاران

آقای دکتر بلالی

25/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

29

روز جهانی نوزاد نارس

کلیه کارکنان

خانم جهانبخش

26/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

30

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

28/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

31

ACLS

سرپرستاران/پرستاران

خانم فلسفی

29/08/1401

8-10

سالن اجتماعات

32

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

5/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

33

گیرندگان خدمت

کلیه کارکنان

خانم قربانی

9/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

34

روز جهانی مبارزه با ایدز

کلیه کارکنان

خانم حسینی زاده

10/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

35

ایمنی(مراقبت از اتصالات )

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

12/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

36

روز جهانی معلولان

کلیه کارکنان

 

12/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

37

بهداشت حرفه ای

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

15/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

38

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

18/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

39

NRP

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ادراکی

20/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

40

حمایت از بیماران کلیوی

کلیه کارکنان

 

21/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

41

کنترل استرس

کلیه کارکنان

خانم

24/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

42

O2 تراپی

سرپرستاران/پرستاران

خانم کیومرثی

26/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

43

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

29/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

44

ECG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

30/09/1401

8-10

سالن اجتماعات

 

تقویم آموزشی زمستان

ردیف

عنوان

گروه هدف

مدرس

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

1

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

3/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

2

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

6/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

3

بهداشت حرفه ای

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

9/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

4

ایمنی(جراحی ایمن )

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

10/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

5

روز جهانی مبارزه با ایدز

کلیه کارکنان

خانم حسینی زاده

10/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

6

روز پرستار

کادر درمان

دفتر پرستاری

11/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

7

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

14/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

8

بدو ورود

پرسنل جدید الورود

تیم آموزش

15/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

9

CPR مادر باردار

سرپرستاران/پرستاران

خانم فلسفی

17/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

10

ECG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

20/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

11

رتینوپاتی

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر پورمازار

23/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

12

هموویژلانس

سرپرستاران /پرستاران

آقای دکتر بلالی

30/10/1401

8-10

سالن اجتماعات

13

گیرندگان خدمت

کلیه کارکنان

خانم قربانی

5/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

14

بهداشت محیط

کلیه کارکنان

خانم قیاسوند

7/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

15

ایمنی(تزریقات ایمن)

سرپرستاران/پرستاران

خانم مسکرپور

8/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

16

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

11/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

17

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

13/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

18

بهداشت حرفه ای

کلیه کارکنان

خانم درویش زاده

14/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

19

روز جهانی مبارزه با سرطان

کلیه کارکنان

 

15/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

20

ECG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر ریاستی

20/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

21

واکسیناسیون

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر مومنی

25/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

22

NST

سرپرستاران/پرستاران

خانم عرفانیان

29/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

23

ABG

سرپرستاران/پرستاران

آقای دکتر رحیمیان فر

30/11/1401

8-10

سالن اجتماعات

24

هفته سلامت مردان

کلیه پرسنل آقا

آقای آباء

1/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

25

فارماکوویژلانس

سرپرستاران

خانم دکتر قبادلو

9/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

26

روز ملی بهداشت محیط

کلیه پرسنل

خانم قیاسوند

11/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

27

 

سرپرستاران/پرستاران

 

13/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

28

کنترل عفونت

کادر درمان

خانم حسینی زاده

16/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

29

کنترل استرس

کلیه کارکنان

خانم

19/12/1401

8-10

سالن اجتماعات

 

تقویم آموزشی واحد بهداشت حرفه اي شش ماهه اول سال

مکان

ساعت

گروه هدف

عنوان

تاریخ

روز

داخل بخش

11-10 

لندري

ايمني و سلامت شغلي / در بیماری های نو پدید

25/1/1401

دوشنبه

داخل بخش

9-10

ترخیص / پذیرش/منابع انسانی

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

26/1/1401

سه شنبه

رستوران

9-11

تغذیه

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

1/2/1401

دوشنبه

داخل بخش

9-11

کاخداری

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

8/2/1401

دوشنبه

داخل بخش

9-11

اورژانس

مدیریت بحران در بیماری های نو پدید

15/2/1401

دوشنبه

داخل بخش

11- 9

دی کر

مدیریت بحران در بیماری های نو پدید

22/2/1401

دوشنبه

داخل بخش

12-10

انبار مرکزی و دارویی

 ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

6/3/1401

سه شنبه

داخل بخش

14-12

اطفال

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

12/3/1401

دوشنبه

داخل بخش

10- 8

بلوک زایمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

19/3/1401

دوشنبه

داخل بخش

10- 8

NICU

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

26/3/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

زنان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

2/4/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

CSSD

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

9/4/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

پشتیبانی

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

16/4/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

23/4/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

پشتيباني

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

6/5/1401

دوشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

13/5/1401

دوشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

20/5/1401

دوشنبه

داخل بخش

8-10

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

27/5/1401

دوشنبه

داخل بخش

12-10

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

3/6/1401

دوشنبه

داخل بخش

10- 8

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

10/6/1401

دوشنبه

داخل بخش

10- 8

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي در بیماری های نو پدید

17/6/1401

دوشنبه

محوطه

10- 8

اعضاء چارت بحران

مانور آتشنشانی و تخلیه اضطرار

24/6/1401

دوشنبه

 

دی ان ان