X

خدمات پشتیبانی درمانی

راهنمای مراجعین / اطلاعات مفید / خدمات پشتیبانی درمانی

خدمات پشتیبانی درمانی

در بیمارستان عرفان نیایش جهت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن به بیماران سرپایی یا بستری که ناشنوا هستند، افراد مترجم حضور دارند. برای استفاده از این سرویس لازم است هنگام پذیرش بیمار، بیان کنید که وی ناشنوا است. مترجم در تمامی قرارهای ملاقات بیمار با پزشک حضور خواهد داشت.
 
در راستای آموزش بیماران در مورد بیماری که دچار شده اند، مشکلات آن و راهکارهای درمان بیماری، گروه های درمانی بیماران سرطانی، بیماران قلبی، بیماران پیوند عضو و زنان باردار در بیمارستان عرفان نیایش تشکیل شده است. با شرکت در این جلسات آگاهی بیمار نسبت به وضعیت خود و کارهایی که برای بهبودی باید انجام دهد، بیشتر خواهد شد.

 

 

دی ان ان