X

اخبار جاری

اخبار و رویدادها / اخبار جاری

اخبار و رویدادهای بیمارستان عرفان نیایش

دوشنبه, 16 فروردین,1400

تومور گلیوم اینسولا در آقای جوان با تشنج از یک هفته قبل که خوشبختانه به خوبی خارج شد
توسط جناب آقای دکتر گیو شریفی در بیمارستان عرفان نیایش انجام گرفت گروه خبری : اخبار روز
دی ان ان