X

تقویم آموزشی سال 1400

دپارتمان آموزش / آموزش / آموزش بیمار / آموزش جراحی قلب / تقویم آموزشی سال 1400

تقویم آموزشی گروه جراحی قلب

ردیف
عنوان آموزشی
تاریخ و ساعت
سخنران
گروه هدف
محل برگزاری
1
آناتومی کاربردی سیستم قلبی – عروقی
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
2
فیزیولوژی کاربردی سیستم قلبی – عروقی
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S CCUها
سالن اجتماعات
3
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه اول)
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
4
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه دوم)
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
5
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه سوم)
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
6
اختلالات همودینامیک               (جلسه اول)
 
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
7
اختلالات همودینامیک
(جلسه دوم)
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
8
اختلالات همودینامیک
(جلسه سوم)
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
9
داروهای اینوتروب، وازوپرسور و   وازودیلاتور تزریقی
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
10
حفاظت از خون و انتقال خون و     فرآورده های خونی
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
11
آریتمی های قلبی
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
12
بالون پمپ داخل آئورتی (IABP)

استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
ردیف
عنوان آموزشی
تاریخ و ساعت
سخنران
گروه هدف
محل برگزاری
13
پیس میکر موقت و دائم
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
14
جراحی های دریچه قلب
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
15
جراحی عروق کرونر
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
16
جراحی اندووسکولار
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
17
ترمیم و جایگزینی دریچه های قلب     از طریق کاتتر
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
18
جراحی های نارسائی قلب
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
19
جراحی های بیماری های مادرزادی قلب
 
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
20
بیمارستان هوشمند
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
 
دی ان ان