X
بیمه های طرف قرارداد (سال 1398-1397)

ردیف نوع بیمه بستری سرپایی
1 آتیه سازان دارد ندارد
2 آرمان دارد ندارد
3 آسیا دارد ندارد
4 البرز دارد ندارد
5 ایران دارد دارد
6 بانک تجارت دارد دارد
7 بانک رفاه دارد دارد
8 بانک سپه دارد دارد
9 بانک صادرات دارد دارد
10 بانک مرکزی دارد دارد
11 بانک ملت دارد ندارد
12 توسعه کیش دارد ندارد
14 دی دارد ندارد
15 رازی دارد ندارد
16 سامان دارد ندارد
17 سینا دارد ندارد
18 خدمات هوایی سامان دارد ندارد
19 بانک توسعه صادرات ایران دارد دارد
20 شهرداری(شهر سالم) دارد ندارد
21 کارآفرین دارد ندارد
22 کمک رسان ایران(SOS) دارد دارد
23 معلم دارد ندارد
24 ملت دارد ندارد
25 میهن دارد ندارد
26 نوین دارد ندارد
27 هواپیمایی آسمان دارد ندارد
28 سازه گستر سایپا ندارد دارد
29 شرکت ملی نفت ایران دارد ندارد
30 گروه خودروسازی سایپا دارد دارد
31 کارگزاری سایپا-کارکنان دارد دارد
32 بیمه تعاون دارد ندارد
33 مرکز امدادپزشکی ایران دارد ندارد
34 بانک مسکن دارد ندارد
                       بیمه آتیه سازان :فقط آنژ یوگرافی           بیمه دی: فقط آنژیوگرافی             بیمه شهرداری: فقط زایمان
فقط با هماهنگی واحد ترخیص و پذیرش این مورد انجام شود.
دی ان ان