X

تقویم آموزشی سال 99

آموزش / آموزش جراحی قلب / تقویم آموزشی سال 99
تقویم آموزشی گروه جراحی قلب
ردیف
عنوان آموزشی
تاریخ و ساعت
سخنران
گروه هدف
محل برگزاری
1
آناتومی کاربردی سیستم قلبی – عروقی
13/2/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
2
فیزیولوژی کاربردی سیستم قلبی – عروقی
20/2/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S CCUها
سالن اجتماعات
3
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه اول)
27/2/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
4
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه دوم)
3/3/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
5
اختلالات آب و الکترولیت ها        (جلسه سوم)
10/3/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
6
اختلالات همودینامیک               (جلسه اول)
17/3/99
8-9
 
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
7
اختلالات همودینامیک
(جلسه دوم)
24/3/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
8
اختلالات همودینامیک
(جلسه سوم)
31/3/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
9
داروهای اینوتروب، وازوپرسور و   وازودیلاتور تزریقی
7//994
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
10
حفاظت از خون و انتقال خون و     فرآورده های خونی
14/4/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
11
آریتمی های قلبی
21/4/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
12
بالون پمپ داخل آئورتی (IABP)
28/4/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
ردیف
عنوان آموزشی
تاریخ و ساعت
سخنران
گروه هدف
محل برگزاری
13
پیس میکر موقت و دائم
4/5/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
14
جراحی های دریچه قلب
11/5/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
15
جراحی عروق کرونر
25/5/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
16
جراحی اندووسکولار
1/6/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
17
ترمیم و جایگزینی دریچه های قلب     از طریق کاتتر
15/6/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
18
جراحی های نارسائی قلب
22/6/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
19
جراحی های بیماری های مادرزادی قلب
29/6/99
8-9
 
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
20
بیمارستان هوشمند
5/7/99
8-9
استاد آقای دکتر فروزان نیا
بخش 3 – بخش 5 – ICU.OH –ICU.S- CCUها
سالن اجتماعات
 
دی ان ان